ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 8

วัตถุประสงค์และขอบเขต

เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชั้นเรียน การพัฒนาวิชาชีพครู และการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 8

กิจกรรม วันที่
เปิดรับบทความ บัดนี้ - 3 ธันวาคม 2564
แจ้งผลตอบรับ 17 ธันวาคม 2564
ส่งบทความฉบับเต็ม 18 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2564
ลงทะเบียน Early Bird 18 - 31 ธันวาคม 2564
ลงทะเบียนปกติ 1 - 16 มกราคม 2564

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน ราคา (บาท)
ครู นักวิจัย อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่เป็นสมาชิกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา 800
นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นำเสนอผลงาน 600
นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วไป 500
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 300
ครู นักวิจัย อาจารย์และบุคคลทั่วไปที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา 1,000

ลงทะเบียนแบบกลุ่ม (10 คนขึ้นไป)

กรณีที่ลงทะเบียนแบบกลุ่ม (10 คนขึ้นไป) สามารถดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนแบบกลุ่มได้ที่ EXCEL /PDF
และส่งแบบลงทะเบียนแบบกลุ่มพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาที่ Email : tsmed@outlook.co.th

รูปแบบการนำเสนอ

1. การนำเสนอแบบ Poster Presentation
2. การนำเสนอแบบ Oral Presentation

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ

บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – Blind Peer Review)

การเตรียมบทคัดย่อ

ดาวน์โหลดตัวอย่างรูปแบบ: WORD , PDF
1. บทคัดย่อแสดงถึงความรวมอย่างกระชับของเนื้อหางานวิจัย ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย หรือข้อสรุปจากงานวิจัย เป็นต้น
2. ผู้เขียนควรใช้ภาษาทางวิชาการที่กระชับรัดกุม ให้จัดพิมพ์บทคัดย่อในส่วนนี้ไม่เกิน 500 คำ จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 ธรรมดา โดยให้ระยะบรรทัดเป็น 1.0 จัดไฟล์เป็น Microsoft Word 2007 ขึ้นไป
3. กำหนดชื่อไฟล์ดังนี้ สำหรับผู้ที่จะนำเสนอแบบ Oral Presentation ให้กำหนดชื่อไฟล์ดังตัวอย่างคือ Abstract_OP_Rachada.docx และสำหรับที่ผู้ที่จะนำเสนอแบบ Poster Presentation ให้กำหนดชื่อไฟล์ดังตัวอย่างคือ Abstract_PP_Rachada.docx
4. ให้ผู้เขียนลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อนี้ทาง Online Submission เท่านั้นทาง https://www.tsmed.or.th ก่อนวันที่ 20 มกราคม 2564
ทั้งนี้ผู้ที่จะนำเสนอผลงานจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมคณิตศาสตรศึกษาด้วย

การเตรียมบทความฉบับเต็ม

ดาวน์โหลดตัวอย่างรูปแบบ: WORD , PDF
1. บทคัดย่อแสดงถึงความรวมอย่างกระชับของเนื้อหางานวิจัย ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย หรือข้อสรุปจากงานวิจัย เป็นต้น
2. ผู้เขียนควรใช้ภาษาทางวิชาการที่กระชับรัดกุม ให้จัดพิมพ์บทคัดย่อในส่วนนี้ไม่เกิน 500 คำ จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 ธรรมดา โดยให้ระยะบรรทัดเป็น 1.0 จัดไฟล์เป็น Microsoft Word 2007 ขึ้นไป
3. กำหนดชื่อไฟล์ดังนี้ สำหรับผู้ที่จะนำเสนอแบบ Oral Presentation ให้กำหนดชื่อไฟล์ดังตัวอย่างคือ Abstract_OP_Rachada.docx และสำหรับที่ผู้ที่จะนำเสนอแบบ Poster Presentation ให้กำหนดชื่อไฟล์ดังตัวอย่างคือ Abstract_PP_Rachada.docx
4. ให้ผู้เขียนลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อนี้ทาง Online Submission เท่านั้นทาง https://www.tsmed.or.th ก่อนวันที่ 20 มกราคม 2564
ทั้งนี้ผู้ที่จะนำเสนอผลงานจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมคณิตศาสตรศึกษาด้วย